اداره امور آموزشی

اداره کل اموزش عقیدتی درراستای 4وظیفه اصلی تعریف شده ستادی که عبارتند :

سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، تسهیل گری وارزشیابی

مانند سایر ادارات ستادی هرساله نسبت به تعیین سیاستهای کلی واجرایی ونیز تعیین حجم عملکرد سالانه واحد حوزه مرکزی وواحدهای صفی مستقر درسازمانهای استانی وتابعه ونیز تسهیل گری وزمینه سازی برای اجرای برنامه های مصوب وپیش بینی شده وهمچنین ارزیابی عملکرد واحد حوزه مرکزی (ستادی) وصفی اقدام می نماید که حاصل آن درسال جاری جدول آموزشی ضمیمه است که به تصویب کمیته راهبردی آموزشی وزارت جهاد کشاورزی ودفتر آموزش کارکنان رسیده وبا شماره مجوزهای200/28937 مورخ 20/5/93 کمیته راهبردی آموزش 235/23205 مورخ 21/5/93دفتر آموزش کارکنان ابلاغ گردیده است

 

فايلها
آزمايش.doc 78.336 KB
آزمايش.doc 78.336 KB
پاسخنامه بيست سوالي سوالات تفسير نمونه جلد3.jpg 4.9 MB
تفسير نمونه جلد 3.PDF 2.41 MB
سوالات تفسير نمونه جلد3.pdf 145.126 KB
گواهينامه تفسير جلد سوم.pdf 101.596 KB
نمونه+سئوالات+تفسيرنمونه+جلد+4.pdf 445.515 KB
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.